Vår camping Uthyrning Friluftsbutik Boka English Kontakt

Bokningsvillkor för Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor

Allmänna bokningsvillkor.
Dessa allmänna villkor gäller mellan Kittelfjällsliftarna AB som äger och driver Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor och den som själv eller genom annan träffar avtal med Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor och står namngiven som ansvarig enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen).  

Vem är ansvarig?

Ansvarig arrangör är Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor (Kittelfjällsliftarna AB) orginisationsnummer:556581–7490, telefonnummer: 0940–165981.

Avtalet.

Som hyresvärd ansvarar Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor gentemot gästen för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än Camp Kittelfjäll.

Som arrangör är Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor skyldiga att se till att:

 • Gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar.
 • Information lämnas om hur betalning ska ske, var nyckel kan hämtas och start för guidade turer eller upphämtning av hyrd båt, kanot etc, samt att gästen i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för bokningen.
 • Att bokningen stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen.

Avtalstid.

För alla bokningar visas avtalstid på bokningsbekräftelse

Camping - årsplats och säsongsplats.

Upplåtelse för årsplats avser 1oktober – 30 september efterföljande år.

Upplåtelsen för säsongsplats avser perioden 1oktober - 31maj.

Sägs inte avtalet upp för hyrd säsongsplats, senast 2månader innan slutdatum för period, (årsplats 31juli & säsongsplats 31mars) av någondera parten efterföljande år, förlängs avtalet 1år i taget & ny faktura & avtal skickas ut för ny period.
Uppsägning ska ske skriftligt till camping@kittelfjall.com

När blir gästens bokning bindande?

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum eller bokat datum för hyra och guidad tur är riktiga. Bokningen gäller för såväl Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor som för gästen så snart Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor bekräftat bokningen (ett bokningsnummer tilldelas).

När ska gästen betala?

Gästens betalning för bokningen skall vara Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. Bokningen skall alltid vara slutbetald innan det påbörjas.

Campingplatser

 • Anmälningsavgift på 20%av totalsumma debiteras vid bokning och ska betalas inom 10dagar.
 • Resterande belopp - slutbetalning skall vara tillhanda Camp Kittelfjäll 30dagar innan ankomst.
 • Om bokning sker med mindre än 10dagar till ankomst skall full betalning vara Camp Kittelfjäll tillhanda på ankomstdag.

Uthyrning & guidade turer

 • Hyra av båt, kanot, kajak, cykel, vagnar eller annan utrustning skall fullbetalas vid bokning.

Vid betalning från utlandet ska gästen betala omkostnader i hemlandet och i Sverige.
Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor ska mottaga avtalat pris i angiven valuta som står på bekräftelsen. Avgifter som inte är betalade kommer att belastas gästen senast vid ankomst.

Vad händer om gästen inte betalar i tid?

Bokningen avbokas om inte slutlikviden är Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Vad gäller om gästen vill avboka?

Gästen kan avboka skriftligen till Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor, där endast avbokningar av gästen som står i bokningen accepteras. Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor är skyldig att bekräfta gästens avbokning skriftligen.

Avbokning av Campingplats, uthyrning, guidad tur eller paket.

Camping säsongs & årsplatser.

 • Avbokar du inom 10dagar från bokningsdatum får du tillbaka 100%. Gäller ej bokningar som gjorts med mindre än 10dagar kvar till ankomst där behåller Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor 100%.
 • Avbokar du tidigare än 60dagar före ankomst behåller vi anmälningsavgiften på 20%.
 • Avbokar du senare än 60dagar före ankomst behåller vi 100% av summan

Camping korttidsplatser.

 • Avbokar du senare än 24h före ankomst behåller vi 100% av summan, avbokar du innan detta får du tillbaka hela summan.

Uthyrning & guidade turer

 • Vid avbokning 3dagar innan får kunden tillbaka 100%.
 • Vid avbokning 2dagar innan får kunden tillbaka 50%.
 • Vid avbokning samma dag behåller vi 100%.
 • Vid avbokning av hyra av båt, kanot, kajak, cykel, vagnar eller annan utrustning kan kunden komma överens om ombokning av datum tillsammans med Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor.

Om det händer gästen något?

Avbokning

Gästen har rätt att avbeställa arrangemanget enligt nedan. Vid avbokning återbetalas hela beloppet om denne rimligen måste avbeställa sin bokning på grund av att gästen, nära anhörig eller medresenär:

- drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.

- inkallas i krigsmakten eller civilförsvaret.

- skilsmässa.

- drabbas av väsentlig skada i ordinarie bostad genom brand, översvämning eller liknande allvarlig händelse.

Ombokning camping.

 • Ombokning av säsongs & årsplatser är möjligt fram till 42 dagar före ankomst,

ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista.

 • Ombokning av korttidsplatser är möjligt fram till 5dagar före ankomst, ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista.

Ombokning uthyrning och guidade turer.

 • Ombokning av uthyrning & guidade turer är möjligt fram till 2dagar före, ombokningen kan göras i mån av plats och till gällande pris.

Vid skada på hyrd utrustning.

Om det uppstår en skada på hyrd utrustning som tex av båt, kanot, kajak, cykel, vagnar eller annat är kunden betalningsansvarig. Pris för skada sätts av verkstad som utför reparation och kunden debiteras i efterhand.

Definitioner.

Medresenär skall finnas namngiven på bokningen som deltagare i arrangemanget.

Nära anhörig: make/maka/sambo/registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svär-, mor- och farföräldrar, svärson, svärdotter, svåger och svägerska.

Camp Kittelfjälls ändringar och gästens rättigheter.

Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor får ändra villkoren för bokningen i den mån gästen kan erbjudas andra likvärdiga tjänster. Om bokningen inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dessa villkor och Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor inte klarar av att erbjuda gästen andra likvärdiga tjänster har gästen rätt att frånträda avtalet.

Fel som uppstår under vistelsen.

Gästen skall anmäla inom skälig tid under vistelsen så att Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor får en chans att rätta till det. Om gästen inte har framfört fel och brister till berörd personal på plats och Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor därmed inte har fått möjligheten att vara behjälplig är gästen enligt praxis och bokningsvillkor inte berättigad till någon ersättning.

Rätt till skadestånd på grund av fel under vistelsen föreligger inte om Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor kan visa att felet uppstått på grund av hinder eller omständighet utanför Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoors kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit exempelvis kortare avbrott i IT-drift, TV-signal, vatten eller energitillförsel.

Vad har gästen för skyldigheter?

 • För att boka/ingå avtal med Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor gällande campingplats, uthyrning eller guidad tur är åldersgästen 18 år.
 • Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för resa, uthyrning, guidad tur eller vistelse på campingen.
 • Samtliga nycklar/taggar skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 250Kr.

Vid skada på hyrd utrustning

Om det uppstår en skada på hyrd utrustning som tex av båt, kanot, kajak, cykel, vagnar eller annat är kunden betalningsansvarig. Pris för skada sätts av verkstad som utför reparation och kunden debiteras i efterhand.

Camp Kittelfjäll har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse på campingen. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta utan återbetalning av hyresbeloppet. Camp Kittelfjäll förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter.

Vad händer vid eventuellt tvist?

Gästen bör vända sig till Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor med eventuella klagomål. Om gästen och Camp Kittelfjäll & Kittelfjäll Outdoor inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm.

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

Personuppgiftslagen.

Genom registrering av personuppgifter samtycker gästen till att Camp Kittelfjäll i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att fullgöra Camp Kittelfjäll åtagande gentemot gästen och lämnas även ut till våra samarbetspartners, så som försäkringsgivare, hotell, tåg- flyg- och bussbolag m.fl. Camp Kittelfjäll använder gästens uppgifter för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande gästens bokade arrangemang via e-post, telefon, sms och postala utskick.